Algemene Voorwaarden

1 Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Leverancier: Morse Digital, gevestigd te Maastricht, KvK 70544913;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

2 Wijze van uitvoering

2.1

Morse Digital zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mose Digital zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Morse Digital kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

2.2

Een opdracht aan Morse Digital impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Morse Digital is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Morse Digital zelf.

2.3

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Morse Digital tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verbandhoudende met de door Morse Digital ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.4

Morse Digital heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

2.5

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Morse Digital niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.

2.6

Rapportering door Morse Digital aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

2.7

Opdrachtgever vrijwaart Morse Digital voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

3 Intellectueel eigendom

3.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door Morse Digital verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan Morse Digital. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle in het kader van enige dienst door Morse Digital tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen blijven eigendom van Morse Digital. Na afloop op opzegging van het contract heeft Morse Digital derhalve het recht om Opdrachtgever te verzoeken deze te verwijderen of aan haar retour te zenden. Indien dit niet het geval is, staat hierop een boete voor Opdrachtgever van 2.500 euro. Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden partijen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door Opdrachtgever en Morse Digital gerespecteerd te worden. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door Morse Digital aangemaakte campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden wordt een boete in rekening gebracht aan Opdrachtgever van 2.500 euro.

3.2

De analyses, de documentatie en het advies dat door Morse Digital wordt geschreven voor de opdrachtgever, is enkel te gebruiken door de opdrachtgever, tenzij anders door Morse Digital is verteld. Het gebruik van de documentatie door andere bedrijven dan de Opdrachtgever is ten strengste verboden, evenals het kopiëren hiervan en/of verveelvoudigen. Per overtreding zal Morse Digital een boete van 12.500 euro opleggen aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Morse Digital voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegen bewijs van Opdrachtgever.

4 Toepasselijk recht en Forumkeuze

4.1

Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

4.2

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft Morse Digital het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.

5 Contractsduur, opzegging en ontbinding

5.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.

5.2

De overeenkomst is maandelijks opzegbaar.

5.3

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan Morse Digital zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1

Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur tarieven van Morse Digital, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van Morse Digital aangehouden, welke € 75,- ex BTW bedraagt.

6.3

Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Morse Digital aan te geven wijze. Het betreft hier een fatale termijn.

6.4

Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

7 Overmacht

7.1

Morse Digital is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Morse Digital geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Morse Digital niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Morse Digital ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.

7.2

In geval Morse Digital als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft Morse Digital het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Morse Digital gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

7.3

Morse Digital is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door Morse Digital zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Morse Digital kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.

7.4

Morse Digital is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Morse Digital kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.

8 Wijzigingen

8.1

Morse Digital is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 5%.

8.2

Alle andere wijzigingen in tarieven dan bedoeld in artikel 10.1 treden in werking een (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.

8.3

Morse Digital heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Morse Digital dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk
aan Morse Digital te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

8.4

Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Morse Digital het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.